Algemene voorwaarden A tot Z reizen

Artikel 1        Inleiding

 • Pakketreizen

Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle pakketreisovereenkomsten die u met A tot Z reizen afsluit.

 • Gekoppelde reisarrangementen (maatwerk)

Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op reisdiensten, die onderdeel zijn van een gekoppeld reisarrangement. A tot Z reizen vermeldt uitdrukking in de aanbieding wanneer dit niet het geval is.

 • Reisdiensten

Deze reisvoorwaarden kunnen ook van toepassing worden verklaard op enkelvoudige reisdiensten, die geen pakketreis of gekoppeld reisarrangement vormen, zoals accommodatie; autoverhuur; pendelreizen per bus. A tot Z reizen zal, als dit het geval is, dat expliciet vermelden in de aanbieding.

 • Afwijkende en aanvullende voorwaarden

Afwijkende en aanvullende voorwaarden dienen schriftelijk te worden overeengekomen. Afwijkende bepalingen in de individuele overeenkomst hebben voorrang boven de hier vermelde reisvoorwaarden.

 • Begrippen

In deze voorwaarden wordt verstaan tenzij anders in het artikel vermeld onder:

Doorverkoper: handelaar, anders dan A tot Z reizen, die reizen aanbiedt, die door A tot Z reizen zijn samengesteld.

Overeenkomst: de overeenkomst inclusief voorwaarden, waarbij A tot Z reizen zich jegens de reiziger verbindt tot het verschaffen van de reis.

Reisdienstverlener: de dienstverlener, die een onderdeel van de reis uitvoert, zoals accommodatieverschaffers/vervoerders/etc., voor A tot Z reizen

Reiziger:

 1. De opdrachtgever (aanmelder) of
 2. Anderen dan de opdrachtgever namens wie de opdrachtgever een overeenkomst sluit en die deze overeenkomst aanvaardt

Voorwaarden: de algemene en reizenvoorwaarden van A tot Z reizen

Werkdagen : maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 21:00 uur en zaterdag van 10:00 uur tot 18:00 uur, uitgezonderd in Nederland erkende feestdagen.

Artikel 2        Totstandkoming Overeenkomst

 • Inhoud aanbod

De inhoud van het reisaanbod wordt uitsluitend bepaald aan de hand van de door of namens A tot Z reizen verstrekte informatie. Informatie in publicaties door derden zijn geen onderdeel van het aanbod. De vermelde reisduur staat aangegeven in hele dagen, waarbij de dag van vertrek en aankomst als hele dagen worden geteld.      Het reisaanbod omvat de diensten en voorzieningen, die in de offertes, boekings-bevestigingen en publicaties van A tot Z Reizen zijn beschreven.

 • Vrijblijvend aanbod

Als reiziger heeft u het recht om binnen 24 uur na de totstandkoming van de reisovereenkomst deze zonder opgave van redenen kosteloos te annuleren, tenzij A tot Z Reizen dit recht in de aanbieding en de bevestiging heeft uitgesloten door het gebruik van de term: definitieve boeking. Onder reiziger wordt in dit verband uitsluitend de hoofdboeker/aanmelder verstaan. Er is geen herroepingsrecht als de reisovereenkomst binnen 8 weken voor vertrek wordt afgesloten en ook niet bij zogenoemde “cruisereizen”.

 • Definitieve boeking

Van een definitieve boeking of reisovereenkomst is sprake wanneer het aanbod van A tot Z Reizen, inclusief de van toepassing zijnde voorwaarden, zijn aanvaard. De aanvaarding kan rechtstreeks of via bemiddeling van een doorverkoper plaats vinden. De reiziger ontvangt zo spoedig mogelijk na totstandkoming van de overeenkomst een bevestiging hiervan. Bij boeking via internet is de boeking/reisovereenkomst definitief na bevestiging door A tot Z Reizen. Een mondelinge overeenkomst is juridisch ook geldig, maar voor A tot Z Reizen is een boeking/reisovereenkomst pas bevestigd als er een schriftelijke bevestiging of een aanbetaling is gedaan.

 • Kennelijke fouten

Kennelijke fouten door A tot Z Reizen in het aanbod zijn niet bindend. Dit betreft fouten en vergissingen in het aanbod van een prijs, de inhoud van de aangeboden dienst of andere informatie, die – vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zouden moeten zijn. Indien er reden tot twijfel aan de juistheid van de prijs of informatie is, dient de reiziger hierover navraag te doen.

 • Bijzondere wensen

Indien de reiziger bepaalde voorkeuren voor of bij het aangaan van de overeenkomst kenbaar heeft gemaakt, kunnen hier slechts rechten aan worden ontleend als deze voorkeuren als bijzondere wens zijn geaccepteerd via een schriftelijke toezegging van A tot Z Reizen. Aan de enkele vermelding als voorkeur op reisbescheiden en de boekingsbevestiging kan geen rechten worden ontleend.

 • Bijzondere vereisten

Indien er een zorgbehoefte is, dient de reiziger contact op te nemen met A tot Z Reizen voor een intakegesprek. De reiziger is verplicht om de juiste informatie te verstrekken (ook indien hij namens meerdere reizigers een boeking maakt), op basis waarvan de overeenkomst wordt opgesteld. Als de informatieplicht tekortschiet kan dit tot gevolg hebben dat A tot Z Reizen of iemand namens haar de reiziger en eventuele medereiziger(s) van (verdere) deelname aan de reis uitsluit. In dat geval brengt A tot Z Reizen alle hiermee gemoeide kosten aan reiziger in rekening. Er kan alleen aanspraak op de bijzondere vereisten worden gemaakt als deze bevestigd zijn in de reisovereenkomst. Indien er aan de vereisten meerkosten zijn verbonden, zal A tot Z Reizen hiervoor een (nieuw) aanbod doen.

 • Bevestiging boeking

Als het aanbod van A tot Z Reizen, inclusief de van toepassing verklaarde voorwaarden, wordt aanvaard, komt de overeenkomst tot stand. De reiziger ontvangt bij of onverwijld na totstandkoming van de overkomst een bevestiging en/of een factuur. Bij telefonisch gesloten overeenkomsten is de reiziger aan de overeenkomst geboden nadat A tot Z Reizen de reis (schriftelijk) heeft bevestigd. Bij een (aan)betaling geldt die in ieder geval als bewijs dat de reiziger het aanbod van A tot Z Reizen heeft geaccepteerd.

 • Boeken voor andere reizigers

De reiziger, die namens of ten behoeve van een of meer andere reizigers een overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlichtingen, die daaruit voortvloeien. De andere reizigers zijn ieder voor hun eigen deel aansprakelijk. De offerte, bevestiging, factuur, reisbescheiden en alle andere communicatie wordt enkel verstuurd aan de reiziger, die de boeking verricht. De reiziger, die de reis namens of ten behoeve van anderen boekt, is verplicht – met toestemming van die persoon – relevante persoonlijke omstandigheden van die andere reizigers die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de overeenkomst bij de aanmelding kenbaar te maken. De reiziger, die de reis namens of ten behoeve van anderen boekt, is verplicht de andere reizigers deze voorwaarden en andere relevante communicatie te verstrekken.

Artikel 3        Informatie door A tot Z Reizen

3.1.     Informatie voor boeking

A tot Z Reizen of, namens deze, de doorverkoper heeft voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst de wettelijke voorgeschreven standaardinformatie, alsmede de voornaamste kenmerken van de reisdiensten verstrekt.

3.2.     Reisverzekering

A tot Z Reizen stelt bij het sluiten van een reisovereenkomst de voorwaarde, dat de reiziger een reisverzekering afsluit en neemt zicht het recht voor de reiziger te vragen deze te tonen. Het afsluiten van reis- en annuleringsverzekering kan ook deel uitmaken van de reisovereenkomst.

3.3.     Reissom

Vermelde prijzen gelden per persoon, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De aangeboden reissom is inclusief alle bekende onvermijdbare bijkomende kosten, tenzij de kosten niet in de reissom kunnen worden verwerkt of nog niet bekend zijn. In dat geval worden deze kosten of de aard van de kosten duidelijk op de factuur, nabij de reissom vermeld. Indien de reissom leeftijdsafhankelijk is, is de leeftijd op de eerste dag van de reis bepalend.

3.4.     Informatie na boeking

Bij het sluiten van de overeenkomst of onverwijld daarna, krijgt de reiziger van A tot Z Reizen de overeenkomst met inbegrip van de geaccepteerde bijzondere wensen van de reiziger en op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie over de benodigde reisdocumenten (ID-kaart, paspoorten, visa, etc.) en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied en de overige wettelijke verplichte informatie.

3.5.     Informatie over de reis

Tijdig voor aanvang van de reis en uiterlijk bij het verstrekken van de reisbescheiden ontvangt de reiziger uitgebreide informatie over de geboekte reis. A tot Z Reizen maakt bij vliegvervoer de uitvoerende luchtvaartmaatschappij, zodra deze bij haar bekend is, aan reiziger bekend. De geplande vertrek- en aankomsttijden van vervoersonderdelen van de reis staan uiterlijk vermeld in de reisbescheiden.

3.6.     Reisdocumenten

De reiziger dient gedurende de gehele reis te beschikken over de voor de reis noodzakelijke reisdocumenten, zoals ID-kaart, paspoort, visa, etc. Gezien het grote belang hiervan, dient de reiziger de door A tot Z Reizen verstrekte algemene informatie hierover, bij de betreffende instanties en instellingen op toepasselijkheid, volledigheid en actualiteit te controleren. De reiziger dient vóór de boeking van de reis te verifiëren of er voldoende tijd is om de benodigde reisdocumenten te verkrijgen in verband met de mogelijk lange doorlooptijd van een aanvraag van reisdocumenten. Indien de reiziger de reis niet of niet geheel kan maken wegens het ontbreken van geldige, volledige en juiste reisdocumenten komen de daaruit voortvloeiende kosten geheel voor de rekening van de reiziger.

3.7.     Reisbescheiden

De reisbescheiden zullen u, op de wijze, welke tijdens boeking is besproken, worden toegezonden. Wijze van verzending is per mail of post.

Artikel 4        Informatie door de reiziger

4.1.     Relevante informatie

Voor of bij het sluiten van de overeenkomst verstrekt de reiziger voor zichzelf en/of door de reiziger aangemelde andere reizigers voor de reis relevante informatie. In het bijzonder indien deze van belang zijn voor de goede uitvoering van de reis.  Indien de versterkte informatie onjuist of onvolledig is, kan dit tot gevolg hebben dat A tot Z Reizen of iemand namens haar de reiziger en eventuele medereizigers van (verdere) deelname) aan de reis uitsluit. In dat geval brengt A tot Z Reizen alle hiermee gemoeide kosten aan de reiziger in rekening. Dit is ook van toepassing als de medische situatie van de reiziger niet correct is doorgegeven c.q. A tot Z Reizen niet op de hoogte is gebracht van wijziging in de (medische) situatie van de reiziger.

Artikel 5        Betaling

5.1.     Aanbetaling

Na totstandkoming van de overeenkomst dient binnen 14 dagen na ontvangst van de aanbetalingsfactuur 25% van de reissom te zijn voldaan, tenzij anders vermeld op de overeenkomst.

5.2.     Restantbetaling

Het restant van de reissom dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van de reis te zijn voldaan, tenzij anders vermeld op de overeenkomst. Bij totstandkoming binnen 6 weken voor de aanvangsdatum van de reis dient de volledige reissom per ommegaande en in ieder geval voor aanvang van de reis te zijn voldoen.  Indien de reiziger zich niet aan de vermelde tijdstip, waarop de financiële verplichtingen dienen te zijn voldaan, is de reiziger van rechtswege in verzuim.

5.3.     In verzuim

Als de reiziger in verzuim is, maant A tot Z Reizen of iemand namens haar de reiziger aan tot betaling en stelt de reiziger een termijn van 14 dagen om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Als de vertrekdatum binnen deze 14 dagen ligt, dan moet de reiziger de volledige reissom in ieder geval uiterlijk 24 uur voor de vertrekdatum voldoen. De reiziger wordt erop gewezen dat als de reiziger ook dan niet betaalt de overeenkomst per deze datum geacht wordt te zijn geannuleerd. A tot Z Reizen zal, na verrekening van eventuele reeds betaalde bedragen, de daarvoor verschuldigde annuleringskosten bij de reiziger in rekening brengen.  Het bepaalde in dit lid laat andere rechten van A tot Z Reizen onverlet.

5.4.     Incassokosten

De reiziger is gehouden tot betaling van de buitengerechtelijke incassokosten indien de reiziger vruchteloos is aangemaand tot betaling binnen een termijn van veertiendagen, aanvangende de dag nadat de aanmaning is ontvangen onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling, waaronder de exacte incassokosten die wordt gevorderd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het gevorderde tot €2500, 10% over de daaropvolgende €2500; 5% over de volgende €5000 en 1% over het meerdere, met een minimum van 40 Euro.

Artikel 6        Indeplaatsstelling

6.1.     Voorwaarden

De reiziger kan de reis overdragen aan een andere persoon, die voldoet aan alle voor de overeenkomst geldende voorwaarden; en de reiziger dient het verzoek uiterlijk 7 kalenderdagen vóór vertrek bij A tot Z Reizen in met in achtneming van een redelijk termijn waarbinnen de nodige handelingen kunnen worden verricht om de persoon n de plaats te stellen. Overdracht is slechts mogelijk als de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken (reis)dienstverleners zicht niet verzetten tegen deze indeplaatsstelling. Indien vliegtickets onderdeel zijn van de reis is overdracht van de vliegtickets in de regel niet mogelijk. Overdracht van de volledige reis is dan in de regel slechts mogelijk indien – op kosten van de reiziger – een nieuw vliegticket wordt gekocht.

6.2. Hoofdelijk aansprakelijk en extra kosten

De reiziger en degene, die de reis overneemt, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de wijzigingskosten, toeslagen en andere kosten als gevolg van de indeplaatsstelling.

Artikel 7        Wijziging door reiziger

7.1.     Wijziging

De reiziger, die de reis heeft geboekt, kan A tot Z Reizen schriftelijk verzoeken de reisovereenkomst te wijzigen. A tot Z Reizen hoeft dit niet te honoreren. Wanneer A tot Z reizen meegaat in het wijzigen van de reisovereenkomst, wordt de reiziger op de hoogte gesteld van de nieuwe reissom en de wijzigingskosten. Indien de reiziger akkoord gaat met de kosten voor de wijziging, worden de nieuwe reissom en wijzigingskosten verrekend met de reeds gedane betaling. De (eventuele nieuwe) betalingstermijnen zullen op de gewijzigde overeenkomst worden vermeld en kunnen afwijken van de eerder overeengekomen bepalingen.

7.2.     Aanpassing vertrekdatum of aantal reizigers

Een verzoek tot wijziging van de vertrekdatum wordt niet gezien als wijziging maar annulering. Vermindering van het aantal betalende passagiers is geen wijziging, maar een deelannulering. Zie voor de hierop van toepassing zijnde annuleringskosten artikel 8.

Artikel 8        Annulering door de reiziger

8.1.     Annulering

De reiziger kan de reisovereenkomst te allen tijde voor begin van de reis opzeggen. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren. De datum, waarop de schriftelijke opzegging door A tot Z Reizen wordt ontvangen, geldt als moment van opzegging. Vindt de opzegging plaats buiten werkdagen, te weten op maandag tot en met vrijdag na 17:30 uur, op zaterdag na 16:00 uur, zondag of op in Nederland erkende feestdagen, dan wordt de eerstvolgende werkdag gezien als de datum van ontvangst.

8.2.     Algemene Annuleringskosten

Tenzij anders vermeld op de reisovereenkomst gelden de hieronder vermelde annuleringspercentages:

 • Bij annulering tot de 42 kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling maar niet meer dan 35% van de reissom
 • Bij annulering vanaf de 42ekalenderdag (inclusief) tot de 28ekalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom
 • Bij annulering vanaf de 28ekalenderdag (inclusief) tot de 21ekalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom
 • Bij annulering vanaf de 21ekalenderdag (inclusief) tot de 14ekalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom
 • Bij annulering vanaf de 14ekalenderdag (inclusief) tot de 5ekalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom
 • Bij annulering vanaf de 5ekalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom
 • Bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom

Onder reissom wordt in dit kader verstaan de door of namens A tot Z Reizen gepubliceerde prijs, exclusief reserveringskosten, verzekeringspremies en extra’s.

8.3.     Annuleringskosten georganiseerde groepsreizen

 • Tot 6 weken voor vertrek: 75% van de reissom
 • Vanaf 6 weken voor vertrek t/m de vertrekdag: de volledige reissom

8.4.     Specifieke annuleringskosten

Als de reis is samengesteld uit verschillende onderdelen, waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijn de bepalingen van de dienstverlener. Uiterlijk bij de boeking deelt A tot Z Reizen mee of op onderdelen van de reis specifieke annuleringsbepalingen van toepassing zijn.

Artikel 9        Wijziging door A tot Z Reizen

9.1.     Onbeduidende wijziging

A tot Z reizen heeft het recht om de reisovereenkomst te wijzigen als het gaat om onbeduidende wijzigingen en als zij de reiziger op een duidelijke, begrijpelijke en in het oog springende manier tijdig hiervan in kennis stelt. De reiziger kan deze wijziging niet afwijzen.

9.2.     Ingrijpende wijziging

Als A tot Z Reizen zich voor aanvang van de reis genoodzaakt ziet de reis op een ingrijpend punt te wijzigen, stelt zij de reiziger daarvan op een duidelijke, begrijpelijke wijze in kennis en stelt daarbij de vraag of de reiziger de voorgestelde wijzigingen wil aanvaarden of de reisovereenkomst kosteloos wil annuleren. Mocht door de wijzigingen de kwaliteit of de kosten van de reis verminderen, doet A tot Z Reizen gelijktijdig een passend voorstel tot verlaging van de reissom. Onder ingrijpende wijzigingen worden verstaan wijzigingen in de voornaamste reiskenmerken van de overeenkomst.

9.3.     Termijn

Bij reizen, die 14 dagen of later beginnen na kennisgeving van de wijziging als bedoeld in het vorige lid, deelt de reiziger A tot Z Reizen niet later dan 48 uur na ontvangst van de kennisgeving mee wat de reiziger heeft besloten. Voor reizen die beginnen binnen 14 dagen na kennisgeving geldt dat de reiziger A tot Z Reizen onverwijld en in ieder geval binnen 24 uur zijn besluit meedeelt. Als de reiziger niet binnen de gestelde termijn zijn besluit meedeelt, geldt dat de reiziger de wijzigingen heeft geaccepteerd.

9.4.     Prijswijziging

A tot Z Reizen heeft tot 20 dagen voor vertrek het recht om de prijs van de reis te verhogen met maximaal 8%, maar alleen als die is toe te schrijven aan:

 • Verhoging van de kostprijs van brandstof of;
 • Verhoging van de kostprijs van andere energiebronnen of;
 • Verhoging van belastingen of;
 • Verhoging van vergoedingen over de in de in de overeenkomst begrepen reisdiensten, geheven door niet direct bij de uitvoering betrokken derden met inbegrip van toeristenbelasting, landingsrechten en vertrek- en of aankomstbelasting in havens en/of op vliegveld

Nadat de reiziger de volledige reissom heeft betaald, wijzigt A tot Z Reizen de reissom niet meer.

9.5.     Beëindiging door reiziger

Als de prijswijziging meer dan 8% verhoogt, heeft de reiziger recht deze verhoging af te wijzen en heeft de reiziger het recht om de reisovereenkomst kosteloos op te zeggen.

Als de reiziger de wijzigingen niet aanvaardt, is er de mogelijkheid, dat A tot Z Reizen een alternatieve reis aanbiedt. Als de reiziger de alternatieve reis niet aanvaardt, betaalt A tot Z Reizen alle door de reiziger betaalde bedragen onverwijld en in ieder geval binnen 14 dagen na beëindiging terug. Indien de reiziger het geboden alternatief wel aanvaardt, dan heeft de reiziger in voorkomend geval recht op een passende prijsverlaging.

Artikel 10      Opzegging door A tot Z Reizen

10.1.   Opzegging

A tot Z reizen kan de reisovereenkomst binnen de aanbieding vermelde termijn opzeggen als het aantal aanmeldingen kleiner is dan het voorafgaand aan de boeking kenbaar gemaakte vereiste minimumaantal deelnemers. A tot Z Reizen stelt de reiziger hiervan uiterlijk in kennis:

 • 20 dagen voor vertrek bij reizen van meer dan zes (6) dagen;
 • 7 dagen voor vertrek bij reizen van twee (2) tot zes (6) dagen;
 • 48 uur voor vertrek bij reizen van minder dan twee (2) dagen.

De door de reiziger gedane (aan-)betalingen worden door A tot Z Reizen onverwijld, maar in ieder geval binnen 14 dagen nadat het recht op terugbetaling is ontstaan, terugbetaald.

10.2.   Herroeping

Het aanbod van A tot Z Reizen is vrijblijvend. A tot Z Reizen kan zo nodig het aanbod, ook nog na aanvaarding van het aanbod door de reiziger en eventuele bevestiging daarvan door A tot Z Reizen, herroepen. A tot Z Reizen moet de herroeping zo spoedig mogelijk doen, maar in ieder geval binnen 24 uur (binnen Europa en het Middellandse Zeegebied), respectievelijk binnen 48 uur (overige bestemmingen) na de dag van aanvaarding onder opgaaf van redenen. Als de reiziger het aanbod in het weekend aanvaardt, vangt de termijn voor herroeping door de organisator aan op zondagavond middernacht, tenzij deze gevolgd wordt door een algemeen erkende feestdag in welk geval de termijn aanvangt om middernacht van de laatste feestdag.

De door de reiziger gedane (aan-)betalingen worden door A tot Z Reizen onverwijld, maar in ieder geval binnen 14 dagen nadat het recht op terugbetaling is ontstaan, terugbetaald.

Artikel 11      Uitvoering van de reis

11.1.   Verantwoordelijkheid uitvoering

A tot Z Reizen is verantwoordelijk voor de uitvoering van de reisdiensten, waarop de reisovereenkomst betrekking heeft, ongeacht of deze reisdiensten door A tot Z Reizen zelf of door een andere reisdienstverlener worden uitgevoerd.

11.2.   Wijzigingen in reisschema en reistijden

A tot Z Reizen zal de reiziger informeren over wijzigingen in het reisschema of de reistijden. Indien A tot Z Reizen niet op de hoogte is van de plaats van verblijf zal de reiziger enkel worden geïnformeerd op het bij A tot Reizen bekende e-mailadres of mobiele telefoonnummer.

11.3.   Conformiteit

A tot Z Reizen dient de overeenkomst uit te voeren overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de publicaties, de overeenkomst en de omstandigheden op de reisbestemmingen redelijkerwijs mocht hebben. Als een bepaald onderdeel niet overeenkomstig de afspraken kan worden uitgevoerd, stelt de reiziger daar A tot Z Reizen onverwijld van op de hoogte gesteld. A tot Z Reizen zorgt er dan alsnog voor dat de overeenkomst overeenkomstig de afspraken wordt uitgevoerd. Dit tenzij dat onmogelijk is of met zulke hoge kosten gepaard gaat dat dit in redelijkheid niet van A tot Z Reizen kan worden verlangd.

11.4.   Alternatieven

Als een aanzienlijk deel van de diensten niet kan worden nagekomen zorgt A tot Z Reizen voor geschikte alternatieven van minimaal gelijkwaardige kwaliteit zonder dat hier voor kosten in rekening worden gebracht. Tijdens de periode dat de reisovereenkomst niet uitgevoerd wordt overeenkomstig hetgeen de reiziger op grond van de overeenkomst rederlijkwijs mag verwachten, en ook als de geboden alternatieven van mindere kwaliteit zijn, biedt A tot Z Reizen een passende prijsverlaging aan.

11.5.   Niet accepteren alternatieven

Indien de voorgestelde alternatieven niet vergelijkbaar zijn met wat in de reisovereenkomst is afgesproken, heeft de reiziger recht de voorgestelde alternatieven af te wijzen. Dit kan als het geboden alternatief van mindere kwaliteit is, kan reiziger het alternatief afwijzen als de aangeboden prijsverlaging ontoereikend is.

Als de tekortkoming aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de reis en A tot Z Reizen heeft dit niet binnen een redelijk termijn verholpen, kan de reiziger de overeenkomst kosteloos opzeggen. De reiziger houdt onverminderd recht op, als vervoer in de reis is inbegrepen, kosteloze repatriëring met gelijkwaardig vervoer.

11.6.   Aansprakelijkheid A tot Z Reizen

De aansprakelijkheid van A tot Z Reizen voor de schade, die de reiziger lijdt is beperkt tot driemaal de reissom, tenzij sprake is van opzettelijk, of nalatig handelen van A tot Z Reizen.

A tot Z Reizen is niet aansprakelijk voor tekortkoming van een verplichting als die is toe te rekenen aan de reiziger zelf, een gevolg is van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden of toe te rekenen is aan een derde die niet door A tot Z Reizen is ingeschakeld bij de uitvoering van de reisdiensten.

A tot Z Reizen is niet aansprakelijk voor schade van de reiziger die is gedekt door verzekeringen, zoals zorg-, reis- of annuleringsverzekeringen.

11.7.   Aansprakelijkheidsuitsluiting krachtens verdrag of EU-verordening

Indien A tot Z Reizen aansprakelijk gehouden kan worden voor enige schade, waaronder ook schade die volgt uit het overlijden of persoonlijk letsel van de reiziger, zal deze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt of uitgesloten zijn tot de grenzen die zijn toegestaan volgens de ter zake geldende internationale verdagen en/of EU-verordeningen die betrekking hebben op de individuele reisdiensten.

11.8.   Geen accumulatie van vergoedingen

Indien vanwege dezelfde gebeurtenis compensatie of schadevergoeding verschuldigd is uit hoofde van internationale verdragen of Eu-verordeningen, zoals de verordening betreffende rechten van luchtreizigers bij instapweigering, annulering of langdurige vertraging, accumuleert deze compensatie of schadevergoeding niet met de schadevergoeding of prijsverlaging uit hoofde van de reisovereenkomst. De compensatie of schadevergoeding wordt in mindering gebracht op de door A tot Z Reizen verschuldigde schadevergoeding of prijsverlaging uit hoofde van de reisovereenkomst. Voor het bovenstaande maakt het iet uit of de compensatie of schadevergoeding uit hoofde van internationale verdragen of EU-verordeningen door A tot Z Reizen of een door haar ingeschakelde reisdienstverlener is verschuldigd.

11.9.   Verjaring

Iedere aanspraak van de reiziger op vergoeding van schade verjaart twee (2) jaar nadat de reis heeft plaats gevonden of indien de reis geen doorgang vond twee (2) jaar na de geplande aanvangsdatum van de reis.

Artikel 12      Hulp en bijstand

12.1.   Hulp en bijstand

A tot Z Reizen biedt hulp en bijstand als de reiziger in moeilijkheden verkeert. Dat geldt ook voor onvermijdbare en buitengewone omstandigheden waardoor de reis niet verloopt overeenkomst de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mag hebben. Deze bijstand bestaat uit adequate informatie over medische diensten, plaatselijk autoriteiten, consulaire bijstand en ondersteuning bij het gebruik van communicatie en het vinden van alternatieven.

12.2. Kosten

De partij, die verantwoordelijk is voor de omstandigheden die aanleiding gaven tot deze hulp en bijstand draagt de kosten hiervan.

Zijn deze moeilijkheden het gevolg van opzet of nalatigheid van de kant van de reiziger dan komen ook de kosten van A tot Z Reizen voor rekening van de reiziger. Deze kosten zullen niet hoger zijn dan de werkelijk door A tot Z Reizen en de eventueel door haar ingeschakelde derden gemaakte kosten.

Artikel 13      Verplichtingen reiziger

13.1.   Gedrag

De reiziger is verplicht tot naleving van alle door of namens A tot Z Reizen gegeven aanwijzingen en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.

13.2.   Gevolgen niet naleving

Als de reiziger zodanige hinder of overlast oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van de reisovereenkomst daardoor wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan A tot Z Reizen de reiziger van (voortzetting van) de reis uitsluiten, als er in redelijkheid niet kan worden gevergd, dat A tot Z Reizen de overeenkomst verder nakomt. De hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger.

13.3.   Aansprakelijkheid

De reiziger is verplicht eventuele schade van zijn kant te vermijden en zo veel mogelijk te beperken. De reiziger is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn gedrag, het niet nakomen van de verplichtingen in dit artikel of schade die anderszins aan hem moet worden toegerekend. De reiziger vrijwaart A tot Z Reizen van aanspraken van bij de reis betrokken reisdienstverleners of derden voor schade die door de reiziger is veroorzaakt of aan hem moet worden toegerekend.

13.4.   Controle tijdstip terugreis

De reiziger dient uiterlijk 24 uur vóór het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis het exacte tijdstip van vertrek te verifiëren.

Artikel 14      Klachten

14.1.   Contact

A tot Z Reizen verstrekt voor aan van de reis de contactgegevens in geval van nood van A tot Z Reizen en in voorkomend geval diens vertegenwoordiger tijdens de reis.

14.2.   Melden klacht

Indien de reiziger meent dat de reis niet conform de overeenkomst wordt uitgevoerd, dient hij de onvolkomenheid onverwijld, maar in ieder geval tijdens de reis te melden bij de betrokken reisdienstverlener te melden zodat een oplossing kan worden gevonden. Wanneer begeleiding van A tot Z Reizen ter plaatse is, dient de klacht tevens onverwijld bij de begeleiding te worden ingediend. Bij niet aanwezig of bereikbaar zijn van begeleiding dient de klacht bij A tot Z Reizen in Almere te worden gemeld. De kosten voor de noodzakelijke communicatie met A tot Z Reizen komen voor rekening van A tot Z Reizen.  De reiziger dient voor zover mogelijk de kosten te beperken onder meer door gebruik te maken van bellen via internet, Whatsapp en e-mail.

14.3.   Tekortkoming niet opgeheven

Als de tekortkoming niet wordt opgeheven en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis moet de reiziger dit in ieder geval onverwijld, d.w.z. zonder enige toerekenbare vertraging, melden bij A tot Z Reizen in Almere.

14.4.   Termijn

Alle klachten, die volgens de reiziger niet of niet volledig zijn verholpen of gecompenseerd tijdens de reis, dienen uiterlijk binnen twee (2) maanden na terugkomst, schriftelijk en met redenen omkleed bij A tot Z Reizen te zijn ingediend. Als een kopie van het klachtrapport beschikbaar is, voegt de reiziger deze bij. A tot Z Reizen is gehouden binnen een maand na ontvangst van de klacht gemotiveerd te reageren.

14.5.   Gevolgen niet of niet tijd melden van een onvolkomenheid of klacht

Het niet of niet tijd melden van een onvolkomenheid of klachten, conform lid 2 van dit artikel, kan van invloed zijn op de hoogte van een eventuele prijsverlaging of schadevergoeding, tenzij de belangen van A tot Z Reizen door het niet tijdig klagen niet geschaad zijn. Klachten die na terugkomst niet tijdig zijn ontvangen, worden niet in behandeling genomen, tenzij dit in de omstandigheden van het geval niet redelijk is. 

14.6.   Onoverkoombare meningsverschillen

In het uitzonderlijke geval, dat A tot Z Reizen en de reiziger niet toch overeenstemming komen m.b.t. afhandeling van de klacht, heeft de reiziger het recht om zich tot de bevoegde rechter te wenden.

Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten, die op basis van deze reisvoorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.

Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen, tenzij op grond van dwingende regels een andere rechter bevoegd is.

 

Ook belangrijk om te weten

Op al onze vakanties zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Eventuele specifieke voorwaarden t.b.v. uw reis/vakantie worden met u besproken en vermeld op uw factuur. Deze voorwaarden gaan boven de algemene voorwaarden.

Het is daarom van belang, dat u ons alle benodigde informatie op het aanmeldings-formulier vermeld. Uw reis wordt hierop gebaseerd. Bij onvolledige of onjuiste informatie over uzelf, uw eventuele reisgenoten en daarbij behorende medische situatie kan uw vakantie bederven en zelfs tot annulering of onverwachte aanvullende kosten leiden.

Wijzigingen

Mocht uw (medische) situatie wijzigen, dient u dit direct aan ons door te geven, omdat dit de wijze, waarop u deelneemt aan de reis kan beïnvloeden.

Wat is inbegrepen in uw vakantie?

 • Bij pakketreizen staat vermeld wat is inbegrepen. Dit verschilt per reis.
 • Bij Reizen op Maat wordt in samenspraak met u bepaald wat bij boeking inbegrepen is. Dit wordt dan ook vermeld op uw factuur. Dit geldt ook voor de Groepsreizen.

Niet inbegrepen:

 • In principe is vervoer van huis tot huis niet inbegrepen, tenzij u dit bij boeking als extra heeft bijgeboekt. Indien dit het geval is, staat dit op uw factuur vermeld.
 • Dit geldt ook voor een reis- en annuleringsverzekering. Buiten Nederland is dit een verplicht van A tot Z Reizen. U kunt deze zelf afsluiten, waarbij u goed moet kijken naar de bepalingen m.n. met betrekking tot uw eventuele medische situatie. A tot Z Reizen kan ook de verzekeringen voor u afsluiten.
 • Consumpties buiten de inbegrepen maaltijden, zoals vermeld bij de pakketreis of op uw factuur.
 • Excursies, tenzij vermeld bij de pakketreis of op uw factuur.

Pakketreizen

A tot Z Reizen reist met kleine groepen met echtparen, gezinnen, maar ook alleenstaanden. Deze combinatie is aantrekkelijk voor iedereen en zorgt dat er makkelijk contact wordt gemaakt.

Bij pakketreizen in gezamenlijke accommodatie deelt u als u alleen boekt een tweepersoonskamer met een reisgenoot van hetzelfde geslacht. Mocht u dit niet willen, dan kunt u een tweepersoonskamer voor eigen gebruik boeken. De kosten hiervoor kunt u opvragen bij A tot Z Reizen.

Bij pakket in gezamenlijke accommodatie wordt de reis als groepsreis uitgevoerd. Bij de overige pakketreizen kunt u er ook voor kiezen om enkel deel te nemen aan de excursies en de (inbegrepen) maaltijden niet met de groep te nuttigen.

In het bijzonder geval, dat het minimum aantal deelnemers niet wordt bereikt, dan gaat de reis helaas niet door. U hoort dit ruim van tevoren, doch uiterlijk 21 dagen voor vertrek. In dat geval komt uw reservering te vervallen. Uiteraard is er restitutie van de reissom (met uitzondering van persoonlijke uitgaven, zoals bijv. reis- en annuleringsverzekering) mogelijk. Ook probeert A tot Z Reizen met u een alternatief te zoeken, indien u dit wenst.

Aansprakelijkheid

Deelname aan onze reizen geschiedt op eigen risico. A tot Z Reizen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies van geld of goederen tijdens de vakantie. Mocht u veel contant geld en/of duurdere artikelen meenemen op reis dan adviseren wij dit extra te verzekeren in een reisverzekering. A tot Z Reizen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor (letsel)schade door ongevallen of overmacht in de vakantie, ook tijdens de zorgverlening.

Almere, 1 maart 2019

Aanvullende reisvoorwaarden cruise

 

Aanmelden voor onze maandelijkse nieuwsbrief

Selecteer lijst(en):