Algemene voorwaarden parkeerservice

Artikel 1 – Definities

1.0 ALGEMENE VOORWAARDEN: de onderhavige Algemene Voorwaarden. Deze zijn van toepassing op alle diensten aangeboden door A tot Z reizen Valetparking-service, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. 

1.1 A tot Z reizen: de onderneming welke parkeerfaciliteit aanbiedt, voor reizigers welke een cruise hebben geboekt bij A tot Z reizen. 

1.2 REIZIGER: de natuurlijke persoon of rechtspersoon welke een reservering maakt voor de parkeerfaciliteit waardoor er een wederkerige overeenkomst tot stand komt. Valetparking-service en reiziger worden hiernavolgend aangeduid als ‘partijen’.

1.3 PARKEERPERIODE: de periode waarin het voertuig door de reiziger wordt geparkeerd, zijnde de periode gelegen tussen de ingangsdatum (deze datum meegerekend) en de einddatum (deze datum meegerekend) van het parkeren.

1.4 PARKEER SERVICE: Klant rijdt naar de cruise-haven, overhandigd de auto aan medemerker van A tot Z reizen na controle en geeft de sleutels af.

1.5 DAG: kalenderdag

Artikel 2 – De parkeerfaciliteit

2.1 De reiziger kan door het maken van een boeking ook parkeer-service bijboeken, waarbij de exacte parkeerperiode en aankomst- en retourtijd dient te worden aangegeven.

2.2 De boeking geeft uitsluitend recht om het voertuig gedurende de boekingsperiode te stallen.

2.3 Voor de onderhavige parkeerfaciliteit is een specifiek aantal parkeerplaatsen gereserveerd. A tot Z reizen heeft het recht een boeking af te wijzen indien de parkeerfaciliteit in de door de reiziger aangegeven periode onvoldoende parkeercapaciteit beschikbaar is.

2.4 A tot Z reizen heeft het recht om zonder opgaaf van redenen reserveringen niet te accepteren.

2.5 A tot Z reizen hanteert flexibele prijzen. Prijzen kunnen stijgen of dalen door seizoensgebonden aanbiedingen.

2.6 Tevens is A tot Z reizen niet aansprakelijk voor hinder onderweg. De reiziger dient tijdig te vertrekken. A tot Z reizen heeft een inspanningsverplichting om de reiziger tijdig in de cruise-haven te ontvangen.

2.7. Als de reiziger besluit ergens anders te parkeren blijft de parkeersom, welke overeen is gekomen, verschuldigd. A tot Z reizen zal de reiziger hierover aanschrijven via de e- mail.

2.8 Reiziger dient er zorg voor te dragen dat er een geldig mobiel telefoonnummer en e-mailadres van de hoofdboeker bekend is voor de nodige communicatie omtrent de reservering.

Artikel 3 – Reserveren, betalen wijzigen en annuleren 

3.1 De reiziger dient voor vertrek te betalen

3.2 De reiziger kan boeking kosteloos tot 48 uur voor vertrek annuleren door het sturen van een email naar info@atotzreizen.nl. Uw reservering is pas geannuleerd als u een bevestiging van ons krijgt.

3.3 Bij annuleringen na 48 uur voor vertrek of het niet komen opdagen wordt het volledige reservering bedrag in rekening gebracht.

 Artikel 4 – Parkeren

4.1 De reiziger levert, nadat door reiziger en medewerker van A tot Z reizen de auto is nagelopen op eventuele schade, de sleutels in bij het personeel. Alleen de buitenkant van de auto wordt gecontroleerd. De onderkant en schade aan de binnenkant van de auto zijn niet onze aansprakelijkheid, worden niet gecontroleerd.

4.2 Onze chauffeur is verplicht en bevoegd desbetreffende auto te parkeren op ons een door A tot Z reizen aangewezen parkeerplek.

4.3 Het is de medewerkers van A tot Z reizen toegestaan om wijzigingen aan te brengen in de stand van de stoel en spiegel, voor zover dit noodzakelijk is voor veilig gebruik van de auto.

4.4 De reiziger dient ervoor te zorgen dat de auto, gedurende de boekingsperiode, voldoende is verzekerd.

4.5 Het ligt in de verplichting van de reiziger om geen waardevolle spullen in de auto achter te laten. A tot Z reizen is niet aansprakelijk voor diefstal en/of verlies van uw eigendommen.

4.6 Eventuele aanwezige schade en/of andere (technische) gebreken dient de reiziger te melden aan het personeel, die het voertuig aanneemt. Bij gebreke hiervan vervalt de schadeverplichting van A tot Z reizen jegens de reiziger.

 Artikel 5 – Aansprakelijkheid

5.1 Het parkeren door de reiziger geschiedt geheel op eigen risico van de reiziger.

5.2 A tot Z reizen sluit voor zover de wet dit toelaat, elke aansprakelijkheid voor directe dan wel indirecte schade uit. A tot Z reizen is slechts aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid.

5.3 Onverminderd het in artikel 5.2 bepaalde, dient de reiziger voorrang te geven aan en gebruik te maken van haar verzekering indien deze mogelijkheid open staat.

5.4 A tot Z reizen sluit iedere aansprakelijkheid ter zake diefstal, schade, technische gebreken, inbraak en brand uit.

5.5 Ieder recht van de reiziger op vergoeding van enige schade vervalt indien het niet direct gemeld wordt aan de chauffeur. Binnen 1 uur na afloop van de parkeerperiode dient de schade schriftelijk bij A tot Z reizen ingediend te worden.

Artikel 6- Slotbepalingen

6.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen A tot Z reizen en de reiziger is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit, dan wel verband houden met de rechtsverhouding tussen partijen, waar deze algemene voorwaarden op van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen A tot Z reizen is gevestigd.

6.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle parkeer-service overeenkomsten tussen A tot Z reizen en de reiziger. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de reiziger een nieuwe reservering heeft geplaats op de website van A tot Z reizen of persoonlijk met een medewerker van A tot Z reizen en hiermede akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.

6.3 Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn, vernietigd worden of anderszins hun rechtsgeldigheid verliezen, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden zoveel mogelijk van kracht blijven, voor zover zulks in overeenstemming is met de strekking van deze algemene voorwaarden. De vernietigde bepaling zal worden vervangen door een geldende bepaling waarbij de strekking van deze algemene voorwaarden behouden blijft.

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief

Selecteer lijst(en):