Privacy verklaring en Cookiebeleid

Privacyverklaring

A tot Z Reizen hecht veel waarde aan uw vertrouwen in onze organisatie. In deze verklaring informeren wij U over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

A tot Z Reizen doet er alles aan uw privacy te waarborgen en door zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. A tot Z Reizen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

A tot Z Reizen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens, die wij werken:

Persoonsgegevens, die wij verwerken

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummers
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens, die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens, die wij verwerken

 • Gezondheid
 • Burgerservicenummer

Als organisatie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoons-gegevens. Indien u na het doornemen van ons privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verzamelen van persoonsgegevens

Voor het maken van een reisboeking of het aanmelden op de nieuwsbrief wordt u gevraagd naar persoonlijke informatie. Op ons online boekingsformulier kunt zien welke gegevens we verzamelen. De persoonlijke gegevens die u invult gebruiken wij uitsluitend voor het verzorgen van uw vakantie. Voor het toesturen van reisbrochures of nieuwsbrieven, vragen we alleen naam en uw emailadres. Dit geldt ook voor vragen via ons contact.

Tijdens het boekingsproces wordt u gevraagd om gegevens van thuisblijvers te verstrekken. Wij gaan er van uit dat u de thuisblijvers zelf informeert dat wij hun gegevens in ons bezit hebben en uitsluitend zullen gebruiken in geval van een calamiteit.

Bewaartermijnen:

 • Naam, adres, woonplaats van reizigers: 7 jaar (voor de fiscus)
 • Overige persoonlijke gegevens van reizigers: 3 jaar
 • Naam, adres, woonplaats en email van geïnteresseerden: 3 jaar.  

Delen van persoonsgegevens

A tot Z Reizen verkoopt uw gegevens niet aan derden. Om de service en het reisproduct zo goed mogelijk te leveren kan het noodzakelijk, dat wij uw persoons-gegevens delen met onze leveranciers of derden, die de uiteindelijke producten en diensten leveren die u bij ons hebt geboekt. Wij sluiten met hen een bewerkers-overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijk-heid van uw gegevens. A tot Z Reizen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wanneer u naar het buitenland reist, kunnen wij verplicht worden (door overheids-instanties op vertrek- en aankomstpunten) dat uw persoonsgegevens verstrekt en verwerkt worden in het kader van een grenscontrole, immigratie-, veiligheids-, antiterrorisme- en andere doeleinden die toepasselijk worden geacht. Ook als het verstrekken van gegevens niet verplicht is, kunnen wij besluiten om overheids-instanties toch behulpzaam te zijn. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de overnachtingen, vervoer en/of activiteiten
 • Het verzorgen van begeleiding
 • Het verzorgen van de zorg

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

A tot Z Reizen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens A tot Z Reizen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij (ouders/begeleiders).

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u uiteraard altijd het recht deze toestemming in te trekken.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@atotzreizen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage of gegevensoverdraging door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek meer te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de wijze, waarop A tot Z Reizen uw persoons-gegevens verwerkt, dan vragen wij u ons hier direct over te informeren. Mochten er helaas onoverkoombare meningsverschillen over de privacybescherming zijn dan heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-onsa

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u contact opnemen met Petra Ariëns (tel. 06 57 89 68 25) of Annemarie Zanini (tel. 06 24 69 49 79) of mailen naar info@atotzreizen.nl   

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in onze privacy-verklaring. Op deze pagina sluit u altijd ons actuele privacy beleid kunnen lezen.          

Cookiebeleid

Wij maken op deze website alleen gebruik van technische, functionele en analytische cookies, die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies, die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor, dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeurinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Blokkeren van cookies

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat of volledig blokkeert. Als u cookies blokkeert, kunt u onze website nog steeds bezoeken. Het is echter mogelijk dat u niet van alle onderdelen of functionaliteiten van de website gebruik kunt maken.

Vragen

Heeft u vragen over onze privacyverklaring of cookiebeleid? Neem dan contact op met:

info@atotzreizen.nl

Petra Ariëns             tel. 06 57 89 68 25

Annemarie Zanini    tel. 06 24 69 49 79

Almere, 27 februari 2019

Aanmelden voor onze maandelijkse nieuwsbrief